Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Και για τις Μετακινήσεις του Δήμαρχου Μιχάλη Αγγελόπουλου Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου, στις 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου.

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο. Ποια θέματα θα συζητηθούν

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου, στις 18.30 το δημοτικό συμβούλιο  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση Αγωγού ύδρευσης περιοχής Στήνιας και σύνδεσης ΚΠΥ με αποχετευτικό Δίκτυο. Εισηγητής: Βασιλιάς  Δημήτρης Γενικός Γραμματέας   Δήμου Σάμου. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – εξόδων Β’ Τριμήνου (περ 1-1-2016 έως 31-6-2016) για τον   έλεγχο Υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2016. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή- Οικονομική υπηρεσία.

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή- Οικονομική υπηρεσία.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ. με θέμα αποδοχή δωρεών- 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2016.    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου   δυναμικού στην αγορά εργασίας , ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων  με τίτλο  «Κέντρα Κοινότητας». Εισηγητης: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας Υγείας-Τμήμα  Προγραμματισμού

Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο»  άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου  δυναμικού στην αγορά εργασίας , ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με τίτλο «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,   ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΥΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ.Εισηγητής: : Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας Υγείας-Τμήμα  Προγραμματισμού

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ.  Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

Αντικατάσταση μελών   στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΔΟΠΠΟΝΑΣ – Εκλογή Αντιπροέδρου.Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ.

Αντικατάσταση μελών   στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ. Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισαίος πρόεδρος ΝΠΔΔ

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και ανάθεση σε τρίτους της    υπηρεσίας «Επανακατασκευή τερνικοπεράματος «Μεταμόρφωση» για το Μουσείο      Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου».Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών.

Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας χημικού  υλικού. Εισηγητής: Τμήμα προμηθειών

Εγγραφή του Δήμου Σάμου ως δικαιούχου  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης καλούμενο εφεξής ΟΠΣΑΑ της περιόδου 2014-2020 και ορισμός Διαχειριστή. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες 

 Έγκριση 1ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΘ 2+000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ».    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΘ 2+000 ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ».  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ».    Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες 

 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΆΦΩΝ ΔΕ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ».  Εισηγητής : Τεχνικές υπηρεσίες.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ». Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες. 

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΣΑΜΟΥ (ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΤΜΗΜΑ).  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροδότηση εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού Κάμπου Μαραθοκάμπου».  Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες 

Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης αγωγών και τοποθέτηση Καμπίνας Ευρυζωνικού Δικτύου στην Δ/Κ Βαθέος (περιοχή Αγία Ζώνη) και Τ/Κ Παλαιοκάστρου. Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

Ορισμός ετήσιου τέλους χρήσης ζωήλατου οχήματος». Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή- τμήμα αδειοδοτήσεων και ρυθμίσεων εμπορικών  Δραστηριοτήτων 

Ορθή επανάληψη του άρθρου 11 της 260/15 απόφασης Δημοτικού συμβουλίου περί κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων για την τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων –  σταντ). Εισηγητής: Τσολακάκης Σταμάτιος προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής  Ανάπτυξης 

Αγορά οικοπέδου για δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και   κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης». Εισηγητής:Τσολακάκης Σταμάτιος προϊστάμενος Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής 

 Επιβολή τελών διαφήμισης. Εισηγητής: Οικονομική επιτροπή οικονομική υπηρεσία

Χαρακτηρισμός Αστικών περιοχών στο Δήμο Σάμου.  Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος  πρόεδρος της ΕΠΖ.

Διαγραφές τελών ύδρευσης ΔΕ Βαθέος.  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

Διαγραφές τελών ύδρευσης ΔΕ Πυθαγορείου. Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία.

Διαγραφές τελών.  Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία.

Επιχορήγηση του Συλλόγου Κυρίων και Δεσποινίδων Παγώνδα «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» για την  έκδοση της εφημερίδας Παιδική φωλιά Παγώνδα.Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ

 Έγκριση πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος γεώτρηση Περρή.

Μετακινήσεις Δήμαρχου, Αντιδημάρχων και δημ. συμβούλων.
πηγή:  http://samiakonvima.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου