Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 13η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 20:30


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΣΑΜΟΣ Τ.Κ. 83100
ΤΗΛ. 22733-50111
          22733-50126
FAX : 22730-24401
 
Σάμος,   8 Δεκεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ. 31773

ΠΡΟΣ
1.   Δήμαρχο Σάμου
2.   Δημοτικούς Συμβούλους Σάμου.
      (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΚΟΙΝ.
1.   Βουλευτή Σάμου
2.   Αντιπεριφερειάρχη Σάμου
3.   Περιφερειακούς συμβούλους
4.   Εκπροσώπους  Κομμάτων
5.   Μ.Μ.Ε.
6.   Προϊστάμενους Δ/νσεων Δήμου Σάμου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  13η του μηνός Δεκεμβρίου    2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα έναρξης 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.


 Σημείωση:
1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων.
Συνημμένα:

1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
       (σελ 1 , θέματα 13) 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                                             Αμυρσώνης Κων/νος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     31773/ 8-12-2017,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Άρθρο 67, Ν.3852/10.
1.     Συζήτηση – αίτημα  του Δήμου Σάμου για την 24ωρη λειτουργία του Κέντρου Υγείας 
    Καρλοβάσου.
    Εισηγητής: Κοζώνης Αναστάσιος δημοτικός σύμβουλος.
2.     Αναμορφώσεις προϋπολογισμού (11η) - Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικ ετους 2017. 
Εισηγητής: Τμήμα προϋπολογισμού. 
3.     Έγκριση της υπ’  αριθμ. 29/2017 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου
    Σάμου με θέμα Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
4.     Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Δήμου
    Σάμου με θέμα : Ψήφιση προϋπολογισμού με γνώμη παρατηρητηρίου, και της 35/17   
    περί ψήφισης Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.
5.     Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού των Χριστουγέννων και
    της Πρωτοχρονιάς.
    Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ
6.     Έγκριση σχεδίου Δόμησης Χρήσεων Γης Λιμένα Πυθαγορείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ).
Εισηγητής: Μαυρατζώτης Ελισσαίος πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.
7.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
      ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ».
      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
8.     Αναγνώριση πηγών ως Δημοτικών για έκδοση αδειών χρήσεως νερού.
      Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών.
9.     Παράταση χρονοδιαγράμματος του υποέργου «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ –
      ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
      ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ   
      «ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».
      Εισηγητής: Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
      ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».
      Εισηγητής: Τεχνικές Υπηρεσίες. 
11.  Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής ποσοτικής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
      ΣΚΑΦΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
      Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών- τμήμα προμηθειών
12.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2017 μελέτης της  Προμήθειας καυσίμων και Λιπαντικών για  
      το έτος 2018 - τρόπος εκτέλεσης.
      Εισηγητής: Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών- τμήμα προμηθειών.
13.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.
                                                       
                                                                        
                                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αμυρσώνης Κων/νος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου